Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TAKAISIN

Pirkanmaan Puunsorvaajat                                    YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

                                                                

  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Puunsorvaajat ja sen kotipaikka on Nokian kaupunki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää käsityökulttuuria ja -taidetta erityisesti puunsorvauksen osalta sekä koota puunsorvauksen harrastajat yhteiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alaan liittyvää koulutusta jäsenilleen. Yhdistys hankkii toiminnassa tarvittavia laitteita kuten puusorveja ja muita puuntyöstökoneita sekä talttoja ja muita käsityökaluja, joita tarvitaan koulutuksessa ja muussa toiminnassa. Yhdistys opastaa jäseniään laadukkaiden työkalujen hankinnassa yhteishankintojen muodossa. Yhdistys järjestää leirejä ja työnäytöksiä uusien taitojen tekniikoiden oppimiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa vasten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.

 

3. Jäsenet

 Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen järjestämässä koulutuksessa ja työnäytöksissä turvallisia työtapoja ja annettuja työohjeita.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksellä voi olla myös varsinaisten jäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä suorittamalla yhdistykselle vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                       1. kokouksen avaus

                       2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi                            ääntenlaskijaa

                       3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                       4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

                       5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

                       6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja                            muille vastuuvelvollisille

                       7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä                            kannatusjäsenmaksun suuruus

                       8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

                       9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

                       10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jäsenen haluama asia voidaan ottaa vuosikokouksen käsiteltäväksi myös, jos yli puolet kokouksen osanottajista kokouksen alussa kannattaa asian ottamista kokouksen asialistalle, mikäli jäsenen ehdotus ei koske sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista tai muita yhdistyslain 24§:ssä tarkoitettuja asioita.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.